Language Assistance

Northwest Hills Surgical Hospital complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

 • ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Please call 1-512-346-1994, x1258, TTY: 711
 • ATENCIÓN: Si no hablan inglés, el idioma, los servicios de asistencia gratuita, están a su disposición. Llame al 1-512-346-1994, x1258, TTY: 711
 • 注意: 如果您,免費,不講英語,語言協助服務供給您。 請電話1-512-346-1994 x1258, TTY: 711
 • CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-512-346-1994 x1258, TTY: 711
 • ATENÇÃO: Se você não fala inglês, serviços de assistência de linguagem, livre de encargos, estão disponíveis para você. Por favor, ligue 1-512-346-1994 x1258, TTY: 711
 • ACHTUNG: Wenn Sie nicht Englisch sprechen, Sprache Unterstützungsdienste, kostenlos, stehen Ihnen zur Verfügung. Bitte rufen Sie 1-512-346-1994 x1258, TTY: 711
 • 주의: 영어를 말하지 않은 경우, 언어 지원 서비스, 무료로 사용할 수 있습니다. 1-512-346-1994 x1258, TTY: 711 전화해 주십시오.
 • ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-512-346-1994 x1258, TTY: 711 पर कॉल करें।
 • 注意:英語を話せない場合、言語支援サービスは無料で、利用できる。 1-512-346-1994 x1258, TTY: 711 を呼び出してください。
 • ВНИМАНИЕ: Если вы не говорите английскую язык, обслуживания помощи языка, free of charge, то имейте в распоряжении вы. Пожалуйста звонок 1-512-346-1994 x1258, TTY: 711
 • AANDACHT: Als u het geen Engels spreekt, zijn de diensten van de taalhulp, kosteloos, beschikbaar aan u. Gelieve te draaien 1-512-346-1994 x1258, TTY: 711
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν μιλάτε τα αγγλικά, οι υπηρεσίες γλωσσικής βοήθειας, δωρεάν, είναι διαθέσιμες σε σας. Παρακαλώ καλέστε το 1-512-346-1994 x1258, TTY: 711
 • PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-512-346-1994 x1258, TTY: 711
 • ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-512-346-1994 x1258, TTY: 711 पर कॉल करें।
 • ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-512-346-1994 x1258, TTY: 711

(In accordance of Section 1557 of the Affordable Care Act)